Розрахунок

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, їх показники, кількість балів за кожним показником, шкала балів та періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

1. Наявність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що не виведені з експлуатації в установленому порядку, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

 • наявність у суб’єкта господарювання трьох або більше об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або використання вибухових матеріалів промислового призначення
 • наявність у суб’єкта господарювання менше трьох об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • відсутність у суб’єкта господарювання об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • 2. Здійснення суб’єктом господарювання експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виконання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

 • суб’єктом господарювання здійснюється експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки або виконуються роботи підвищеної небезпеки та/або наявна ліцензія на виробництво або використання вибухових матеріалів промислового призначення
 • суб’єктом господарювання не здійснюється експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки або не виконуються роботи підвищеної небезпеки
 • 3. Виконання суб’єктом господарювання робіт підвищеної небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

 • кількість виконуваних суб’єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки дорівнює або становить більше трьох та/або виконуються вибухові роботи
 • кількість виконуваних суб’єктом господарювання видів робіт підвищеної небезпеки становить менше трьох
 • суб’єктом господарювання не виконуються роботи підвищеної небезпеки
 • 4. Невиконання суб’єктом господарювання зауважень, які було надано під час проведення аудиту охорони праці та/або усунення порушень, що були виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

 • виявлені порушення під час проведення аудиту стану охорони праці і промислової безпеки та/або заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, усунуті в неповному обсязі
 • аудит або захід державного нагляду (контролю) протягом останніх п’яти років у суб’єкта господарювання не проводився
 • виявлені порушення під час проведення аудиту стану охорони праці і промислової безпеки та/або заходу державного нагляду (контролю) у суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду, усунуті в повному обсязі
 • 5. Використання у діяльності суб’єкта господарювання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 1. використання шкідливих речовини III або IV класу небезпеки
 • 2. шкідливі речовини III або IV класу небезпеки не використовуються
 • 6. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про працю**

 • 1. порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства щодо порядку укладення та реалізації трудових договорів, виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 2. наявність порушень суб’єктом господарювання законодавства, що призвели до недотримання гарантій забезпечення права громадян на працю, гарантій найманого працівника та відхилень від норми робочого часу, які виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 3. порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про оплату праці найманого працівника, виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 4. за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубе порушення вимог законодавства про працю, що має ознаки злочину, передбаченого статтею 172 та/або статтею 173 Кримінального кодексу України
 • 5. за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубе порушення вимог законодавства про працю, що має ознаки злочину, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України
 • 6. за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубе порушення вимог законодавства про працю, що має ознаки злочину, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України
 • 7. відсутність порушень
 • 7. Використання праці неповнолітніх осіб

 • 1. суб’єкт господарювання використовував працю неповнолітніх осіб протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 2. суб’єкт господарювання не використовував працю неповнолітніх осіб протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 8. Наявність заборгованості з виплати заробітної плати або порушення строків її виплати *

 • 1. суб’єкт господарювання має заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам або виплачує заробітну плату з порушенням строків виплати більше ніж за один календарний місяць протягом останніх чотирьох місяців, що передують плановому періоду
 • 2. суб’єкт господарювання має заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам або виплачує заробітну плату з порушенням строків виплати менше ніж за один календарний місяць протягом останніх чотирьох місяців, що передують плановому періоду
 • 3. відсутність порушень
 • 9. Виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче встановленого на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати

 • 1. наймані працівники суб’єкта господарювання одержують заробітну плату на рівні або нижче встановленого на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати протягом останнього календарного року, що передує плановому періоду
 • 2. відсутність порушень
 • 10. Невідповідність кількості найманих працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва (виконання робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності

 • 1. кількість найманих працівників суб’єкта господарювання не відповідає обсягам виробництва (виконання робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності протягом останнього календарного року, що передує плановому періоду
 • 2. кількість найманих працівників суб’єкта господарювання відповідає обсягам виробництва (виконання робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності протягом останнього календарного року, що передує плановому періоду
 • 11. Наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів державної влади

 • 1. у суб’єкта господарювання наявні розбіжності між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів державної влади, за період протягом останніх п’яти років, що передують плановому
 • 2. у суб’єкта господарювання відсутні розбіжності між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної плати за показниками звітності, поданої суб’єктом господарювання до органів державної влади, за період протягом останніх п’яти років, що передують плановому
 • 12. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення**

 • 1. надання суб’єктом господарювання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном без отримання відповідної ліцензії, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 2. наявність виявлених порушень суб’єктом господарювання законодавства, що призвело до скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
 • 3. невиплата суб’єктом господарювання заробітної плати іноземцям або особам без громадянства, що працюють у них на підставі отриманого дозволу, у розмірі, встановленому статтею 42-1 Закону України “Про зайнятість населення”, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 4. неподання (порушення встановленого порядку подання) або повторне неподання суб’єктом господарювання інформації про працевлаштованих ним осіб, виявлене протягом останніх двох років, що передують плановому періоду
 • 5. відмова суб’єктом господарювання у працевлаштуванні громадян, зазначених у частині першій статті 14 Закону України “Про зайнятість населення”, під час невиконання квоти в розмірі, встановленому законодавством для їх працевлаштування, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 6. відсутність порушень
 • 13. Застосування праці іноземців або осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, протягом останніх двох років, що передують плановому періоду

 • 1. суб’єкт господарювання застосовував працю іноземців, осіб без громадянства або осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця
 • 2. суб’єкт господарювання не застосовував працю іноземців, осіб без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця
 • 14. Порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю**

 • 1. невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю суб’єктом господарювання за будь-який період впродовж останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 2. неподання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 3. несвоєчасна реєстрація суб’єктом господарювання (неправомірна відмова від реєстрації) у Фонді соціального захисту інвалідів, виявлена протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 4. подання суб’єктом господарювання звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю з недостовірними даними та/або помилками, що призвело до несплати суми адміністративно-господарських санкцій і пені або сплати їх не в повному обсязі, виявлене протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 5. ненарахування та несплата суб’єктом господарювання адміністративно-господарських санкцій, пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (крім тих, які повністю фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджетів), виявлені протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 6. відсутність порушень
 • 15. Одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

 • 1. одержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періодуу
 • 2. неодержання суб’єктом господарювання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, цільової позики, дотації за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду
 • 16. Порушення вимог законодавства у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, вимог законодавства з питань гігієни праці, застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду**

 • 1. відсутність дозволів, декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або невідповідність фактичного стану робочих місць вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці
 • 2. невідповідність виробничих процесів технології виконання робіт, проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки встановленим вимогам
 • 3. відсутність результатів лабораторних досліджень умов праці всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу
 • 4. допуск до роботи працівників, що не пройшли передбачений законодавством попередній (під час прийому на роботу) або періодичний (протягом трудової діяльності) медичний огляд
 • 5. непроведення ідентифікації, декларування об’єктів підвищеної небезпеки суб’єктів господарювання та/або відсутність плану локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки
 • 6. відсутність порушень
 • 17. Порушення вимог законодавства у сфері охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду**

 • 1. відсутність системи управління охороною праці або незабезпечення роботодавцем контролю за її функціонуванням, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, незабезпечення проведення навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці
 • 2. відсутність необхідної проектної, технічної та технологічної документації та/або недодержання вимог технології виробництва та заходів з безпечного виконання робіт
 • 3. невідповідність електрообладнання вимогам безпечної експлуатації
 • 4. неготовність добровільних допоміжних гірничорятувальних команд, диспетчерських служб (станцій) до локалізації та ліквідації аварій
 • 5. недодержання вимог законодавства щодо використання технологічного обладнання, машин, механізмів, устатковання та інструменту, в тому числі інженерних мереж, контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інших засобів протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва
 • 6. порушення строків огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 • 7. невідповідність виробничих будівель, споруд, машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, технологічних процесів вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
 • 8. відсутність порушень
 • 18. Порушення вимог законодавства з охорони праці щодо розслідування нещасного випадку, виявлені за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду

 • 1. порушення суб’єктом господарювання вимог Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
 • 2. відсутність порушень
 • 19. Настання нещасних випадків, наявність випадків гострого або хронічного професійного захворювання у працюючої особи суб’єкта господарювання протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду*

 • 1. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) із смертельним наслідком
 • 2. настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідкомь
 • 3. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) з тяжкими наслідками
 • 4. настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком
 • 5. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) із смертельними наслідками під час виконання потерпілими дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов’язків
 • 6. настання групового нещасного випадку (дві особи і більше) з тяжким наслідком під час виконання потерпілими дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому вони працюють, що не належать до їх трудових (посадових) обов’язків
 • 7. настання нещасного випадку на виробництві із смертельним наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов’язків
 • 8. настання нещасного випадку на виробництві з тяжким наслідком під час виконання потерпілим дій в інтересах підприємства (установи, організації), на якому він працює, що не належать до його трудових (посадових) обов’язків
 • 9. виявлення прихованого нещасного випадку
 • 10. настання інших нещасних випадків на виробництві
 • 11. виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) у двох і більше працюючих осіб
 • 12. виявлення/реєстрація гострого або хронічного професійного захворювання (отруєння) в однієї працюючої особи
 • 13. відсутність нещасних випадків, випадків гострих або хронічних професійних захворювань (отруєнь) та пов’язаних з ними порушень вимог законодавства
 • КОД ЄДРПОУ

  Я перевірив правильність данних

  © zp.dsp.gov.ua 2020. Template by Крутій Дмитро